Pravidla spotřebitelské soutěže
„Natankuj a vyhraj svoje peníze zpět

 1. Název a stručný popis soutěže:

  „Natankuj a vyhraj svoje peníze zpět“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky čerpacích stanic MOL, která probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL na území České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen Čerpací stanice). Spotřebitelská soutěž je rozdělena na dvě části – tzv. Hlavní hru a Druhou šanci. V rámci této soutěže obdrží zákazník po natankování příslušného množství paliva na Čerpací stanici stírací los/y a za podmínek uvedených níže může vyhrát buď částku odpovídající hodnotě jeho tankování, nebo hodnotné věcné ceny (dále jen Výhra). Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen Soutěž).

 2. Pořadatel Soutěže:

  Pořadatelem Soutěže je společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 494 50 301 (dále jen Pořadatel).

 3. Technický partner Soutěže:

  Technickým partnerem Soutěže je společnost I.R.M.S. Co., s.r.o., se sídlem Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 242 66 060 (dále jen Technický partner).

 4. Administrátor Soutěže:

  Administrátorem Soutěže je Agentura GATE s.r.o., se sídlem V Třešňovce 227/12, 190 00 Praha 9, IČO: 289 27 273 (dále jen Administrátor).

 5. Doba konání Soutěže:

  Soutěž probíhá od 17. 06. 2019 00:00:00 do 01. 09. 2019 23:59:59 včetně (dále jen Doba trvání Soutěže).

 6. Podmínky účasti v Soutěži:

  Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Soutěže a poskytne Pořadateli své níže uvedené osobní údaje v případě, že je jejich poskytnutí nezbytné pro realizaci Soutěže, za účelem kontaktování výherce, nebo doručení výhry (dále jen Soutěžící).

  Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci Soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností a provozovatelé Čerpacích stanic, jakož i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže patří: Pořadatel, Technický partner, Administrátor a provozovatelé Čerpacích stanic.

 7. Účast ve hře Hlavní hra:

  Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že si v Době trvání Soutěže zakoupí jakékoli palivo (Evo diesel, Evo diesel plus, Evo 95, Evo 100 plus, LPG a CNG; dále jen Palivo) v množství 30–70 litrů na Čerpací stanici, a to do vozidla do 3,5 tuny a v rámci jednoho nákupu (dále jen Soutěžní nákup). Při Soutěžním nákupu obdrží Soutěžící spolu s pokladním dokladem/účtenkou (dále jen Účtenka) stírací los (dále jen Los); v případě Soutěžního nákupu prémiového paliva (Evo diesel plus nebo Evo 100 plus; dále jen Prémiové palivo) obdrží Soutěžící spolu s Účtenkou 2 Losy. Pro možnost úspěšného uplatnění výhry je nutno uchovat originál Účtenky

  • Na Losu se nachází 15 herních stíracích polí.
  • Soutěžící si vybere 5 libovolných herních polí a ta setře.
  • Každé stírací pole obsahuje po setření 1 symbol, a to výherní symbol „Výherní symbol“ nebo nevýherní symbol „Nevýherní symbol“.
  • Pokud se objeví 5 shodných výherních symbolů „Výherní symbol“, Los je výherní za podmínky, že Soutěžící setře právě 5 herních polí z 15 a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol „Výherní symbol“, a zároveň ostatní herní pole zůstanou zcela nesetřená nebo jakkoli nepoškozená (dále jen Výherní los).
  • Výhrou je částka v českých korunách odpovídající částce uhrazené za Palivo v rámci Soutěžního nákupu, ke kterému byl Výherní los vydán, připsaná na palivové kartě MOL (dále jen Výhra). Účtenka, která splňuje podmínky pro účast v Soutěži, může být využita právě pro 1 Los, který Soutěžící obdržel při Soutěžním nákupu spolu s touto Účtenkou, resp. pro 2 Losy, které Soutěžící obdržel při Soutěžním nákupu Prémiového paliva.
  • V případě Výherního losu má Soutěžící nárok na Výhru za splnění podmínek uvedených v článku 8 těchto pravidel.
  • Každý Los obsahuje výherní kombinaci, takže KAŽDÝ Los může být výherní – záleží pouze na Soutěžícím, která pole setře.
  • V případě, že Los nebude výherní, může se Soutěžící přesvědčit, že i jeho Los mohl být výherní, a to setřením všech zbývajících herních polí na Losu.
  • Soutěžící se může do Soutěže zapojit opakovaně. Počet Losů a Výher jednoho Soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů Paliva splňujících podmínky Soutěže. Jeden Soutěžící může za Dobu trvání Soutěže vyhrát i vícekrát.
  • Ve hře je až 1 500 000 Výher.
 8. Uplatnění Výhry, určení Výherce a odeslání Výhry
  • Originál podepsaného Výherního losu s vyplněnými údaji společně s Účtenkou za Soutěžní nákup, ke kterému byl daný Los vydán, nebo její kopií zašlete na adresu: Soutěž MOL – I.R.M.S. Co., s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 – Hostivař. V případě zaslání kopie Účtenky si prosím uschovejte její originál. Doporučujeme si udělat kopii Výherního losu a Účtenky.
  • Kontaktní údaje na Výherním losu slouží výlučně pro účely možnosti kontaktovat Soutěžícího ve věci této Soutěže a doručení Výhry.
  • V případě zaslání doporučujeme Výherní los s Účtenkou zaslat doporučenou poštou.
  • Výherní los je nutné odeslat Technickému partnerovi na výše uvedenou adresu nejpozději 14 dní po skončení Soutěže, tedy nejpozději 1. 9. 2019 včetně.
  • Na Výhru má Soutěžící nárok pouze v případě, že

   a) Výherní los bude splňovat podmínky uvedené v článku 7 těchto pravidel,

   b) na Výherním losu budou řádně a čitelně vyplněny všechny požadované údaje, bude datován a podepsán Soutěžícím,

   c) Výherní los bude zaslán v originále společně s příslušnou Účtenkou (v originále nebo kopii) na výše uvedenou adresu a v termínu uvedeném v tomto článku 8 pravidel.

  • Po obdržení Losu a Účtenky provede Technický partner a Pořadatel kontrolu podmínek pro přiznání Výhry, včetně ověření, že Výherní los byl vydán spolu s dodanou Účtenkou.
  • Pokud budou splněny podmínky pro přiznání Výhry, bude příslušný Soutěžící (dále jen Výherce) Administrátorem informován elektronicky na jím na Výherním losu uvedenou e-mailovou adresu.
  • Následně bude Výherci Výhra zaslána doporučeně na jméno a adresu uvedenou na Výherním losu.
  • Výhry budou odeslány Administrátorem nejpozději do 14. 10. 2019. Výhry, které nebudou do 28. 10. 2019 převzaty Výherci, propadají Pořadateli.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od jakéhokoli Výherce předložení originálu Účtenky prokazující provedení Soutěžního nákupu, při němž byl vydán Výherní los, a to do 14. 10. 2019. Pokud Soutěžící v požadovaném termínu řádně nepředloží originál Účtenky, může být ze Soutěže vyloučen.
  Los nezakládá nárok na Výhru zejména v těchto případech:
  • Výherní los spolu s Účtenkou bude Technickému partneru odeslán po 15. 9. 2019.
  • Na Losu je setřeno právě 5 (pět) herních polí, ale Soutěžící neobjevil 5 (pět) shodných výherních symbolů „Výherní symbol“.
  • Na Losu je setřeno více než 5 (pět) herních polí, byť částečně.
  • Soutěžící není schopen doložit Soutěžní nákup Účtenkou.
  • Soutěžící předloží Los společně s účtenkou, kterou obdržel za jiný než Soutěžní nákup, tedy kterou neobdržel společně s Výherním losem.
  • Na Losu je poškození, které umožňuje identifi kovat symboly na více než 5 (pěti) herních polích téhož Losu (například vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou). Posouzení toho, zda se jedná o uvedené poškození Losu, náleží Technickému partnerovi.
  • Los byl pozměněn chemicky, elektronicky, tiskovou cestou apod.
 9. Účast ve hře Druhá šance:

  V případě, že Los není výherní v Hlavní hře, má Soutěžící možnost účastnit se hry Druhá šance, v níž může vyhrát týdně jednu z 50 cen. Na Losu je stírací pole s názvem „kód do hry“. Kód slouží pro vstup do on-line hry na webových stránkách www.jezdinamol.cz.

  Hra je rozdělena na 11 soutěžních týdnů vždy od pondělí do neděle, a to následovně:

  Soutěžní kola

  1. soutěžní kolo trvá od 17. 06. 2019 00:00:00 do 23. 06. 2019 23:59:59
  2. soutěžní kolo trvá od 24. 06. 2019 00:00:00 do 30. 06. 2019 23:59:59
  3. soutěžní kolo trvá od 01. 07. 2019 00:00:00 do 07. 07. 2019 23:59:59
  4. soutěžní kolo trvá od 08. 07. 2019 00:00:00 do 14. 07. 2019 23:59:59
  5. soutěžní kolo trvá od 15. 07. 2019 00:00:00 do 21. 07. 2019 23:59:59
  6. soutěžní kolo trvá od 22. 07. 2019 00:00:00 do 28. 07. 2019 23:59:59
  7. soutěžní kolo trvá od 29. 07. 2019 00:00:00 do 04. 08. 2019 23:59:59
  8. soutěžní kolo trvá od 05. 08. 2019 00:00:00 do 11. 08. 2019 23:59:59
  9. soutěžní kolo trvá od 12. 08. 2019 00:00:00 do 18. 08. 2019 23:59:59
  10. soutěžní kolo trvá od 19. 08. 2019 00:00:00 do 25. 08. 2019 23:59:59
  11. soutěžní kolo trvá od 26. 08. 2019 00:00:00 do 01. 09. 2019 23:59:59

  Soutěžící se zapojí do Druhé šance tak, že v Době trvání Soutěže provede registraci na webové stránce www.jezdinamol.cz. Při registraci Soutěžící vyplní:

  a) unikátní kód z Losu z pole „kód do hry“,

  b) e-mailovou adresu – na tuto e-mailovou adresu bude následně zaslána informace o případné výhře a způsobu předání;

  c) číslo MOL zákaznické karty Soutěžícího (nepovinné) – v případě jejího zadání získá Soutěžící výhodu ve hře Druhá šance.

  Před registrací do hry má Soutěžící možnost si vyzkoušet on-line hru nanečisto, a to na uvedených webových stránkách kliknutím na příslušné pole vedle registračního formuláře.

  Po registraci a vstupu do hry „naostro“ získá Soutěžící omezený čas na samotnou on-line hru, a to 80 sekund + 20 sekund navíc v případě, že Soutěžící zadá při registraci číslo MOL zákaznické karty. Principem hry je vyměňovat dvojice hracích kamenů tak, aby vznikla horizontálně či vertikálně řada alespoň 3 hracích kamenů stejného druhu. Za tyto řady stejných hracích kamenů získá Soutěžící body, přičemž jednotlivé druhy hracích kamenů mají různou hodnotu (čím hodnotnější je zboží znázorňované hracím kamenem, tím vyšší má daný hrací kámen hodnotu v rámci on-line hry). Po uplynutí stanoveného časového limitu je na základě bodů získaných Soutěžícím během on-line hry stanoveno průběžné pořadí, které se nachází na levé straně od hracího pole.

  Identifikace Soutěžícího v pořadí je sestavena z částí zadané emailové adresy ve formátu dle níže uvedeného příkladu:

  Příklad:

  Zadaná e-mailová adresa - jan.novak@molcesko.cz
  Identifikace Soutěžícího – jan.......@mol......cz

  Po uplynutí doby určené pro aktuální soutěžní kolo bude pořadí zamrazeno a výherci na 1.–50. místě v pořadí budou kontaktováni Administrátorem.

  Důležitá upozornění:

  Každý Los lze použít do Druhé šance jen 1× za celou Dobu trvání Soutěže (1 Los = 1 on-line hra). Na jednu e-mailovou adresu lze týdně zaregistrovat maximálně 3 Losy.

  Číslo MOL zákaznické karty lze zadat při registraci do on-line hry maximálně 1× za týden.

  Výhry v části Soutěže Druhá šance:

  11 × palivová karta MOL v hodnotě 2 500 Kč
  264 × pistole Nerf Triad ex-3
  275 × mix nafukovacích hraček pro vodní sporty zn. Fatra

  V každém soutěžím kole budou přiděleny výhry následovně:

  1. cena Palivová karta 2 500 Kč
  2. – 25. cena pistole Nerf Triad EX-3
  26. – 50. cena mix nafukovacích hraček pro vodní sporty zn. Fatra

  Každý Soutěžící, který se v daném soutěžním kole umístí v rámci on-line hry Druhá šance na 1.–50. místě, bude kontaktován Administrátorem na Soutěžícím uvedenou e-mailovou adresu za účelem informování o dalším postupu vedoucím k předání Výhry, zejména bude Soutěžící Administrátorem požádán o zaslání jména a adresy pro zaslání Výhry. Pokud Soutěžící nezareaguje na uvedený e-mail Administrátora do 5 kalendářních dní, Soutěžící nemá na uvedenou výhru nárok.

 10. Informace o zpracování osobních údajů v rámci Soutěže
  • Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

  Zpracování osobních údajů požadovaných v rámci Soutěže je nezbytné pro realizaci Soutěže. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a zákazníkem je založen účastí zákazníka v Soutěži. Tento vztah vzniká řádným vyplněním údajů na Losu a jeho odesláním Technickému Partnerovi (v rámci Hlavní hry), nebo vyplněním registračních údajů pro účely on-line hry na www.jezdinamol.cz (v rámci Druhé šance). V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, zákazník se nestane Soutěžícím a nebude se moci účastnit Soutěže a vyhrát a obdržet kteroukoli z výher v Soutěži. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel Soutěže, zejména kontaktovat výherce a doručit jim výhry.

  • Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

  V souvislosti s účastí zákazníka v Soutěži a za účelem možnosti kontaktovat Soutěžící ve věci výhry a možnosti jim doručit výhry zpracováváme osobní údaje poskytnuté na Losu (v rámci Hlavní hry) a v registračním formuláři do on-line hry na www.jezdinamol.cz (v rámci Druhé šance).

  • Od koho dostáváme osobní údaje?

  Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Soutěžících.

  • Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

  Osobní údaje Soutěžících uchováváme po dobu jejich účasti v Soutěži (včetně doby potřebné pro doručení výhry) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z účasti Soutěžících v Soutěži.

  • Jaká jsou práva Soutěžících při zpracování jejich osobních údajů?

  Jako Soutěžící máte:

  1. právo se obrátit na Pořadatele a požadovat přístup k Vašim osobním údajům a informacím o jejich zpracování a právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má Pořadatel o Vás k dispozici;
  2. právo na opravu Vašich nepřesných či neúplných údajů;
  3. právo na výmaz Vašich osobních údajů např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu;
  4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Správce, nebo zpracovatel?

  Pořadatel je správcem osobních údajů.

  Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání na kontaktní e-mailovou adresu info@jezdinamol.cz nebo poštou na adresu sídla Pořadatele.

  • S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

  Všechny osobní údaje zpracovává Pořadatel jako správce.

  Tyto osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů.

  Omezeně budeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti v rámci realizace Soutěže, zejména se jedná o kontaktování Soutěžících ve věci výher a odesílání výher výhercům. Zpracování těchto osobních údajů mohou pro Pořadatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

  • Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

  Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 11. Kontaktní informace:

  Telefonická infolinka k Soutěži na území České republiky je v provozu v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 na tel. +420 721 980 700.

  E-mailová adresa pro dotazy k Soutěži: info@jezdinamol.cz.

 12. Další podmínky Soutěže (pro Hlavní hru i Další šanci):

  Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo jakékoli výhry v Soutěži peněžní či jakékoli jiné plnění. Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Záruky za zboží získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

  Jakákoli výhra v Soutěži není právě vymahatelná. Výše jednotlivých výher v Soutěži nepodléhá dani z příjmu.

  Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají Pořadateli.

  Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení Soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v Soutěži či se stahováním materiálů v rámci této Soutěže, Pořadatel neodpovídá.

  O jakýchkoli námitkách v rámci Soutěže (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoli ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo Pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoli důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

  Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry v Soutěži k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

  Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na případnou výhru a na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. V případě jakéhokoli podvodného jednání nebo jeho pokusu v souvislosti se Soutěží bude dále příslušným orgánům společně s předáním veškeré dokumentace dán podnět k zahájení přestupkového nebo trestního řízení. Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu Pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

  Úplné znění pravidel je k dispozici na Čerpacích stanicích a na webových stránkách Soutěže www.jezdinamol.cz. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher ze Soutěže.

  Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 19. 8. 2019.

Úplná pravidla soutěže si můžete stáhnout zde.

Seznam čerpacích stanic si můžete stáhnout zde.