Pravidla spotřebitelské soutěže
„Natankuj min. 25 litrů a vyhraj palivo na 5 let

 1. Název a stručný popis soutěže:

  Natankuj min. 25 litrů a vyhraj palivo na 5 let“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky čerpacích stanic MOL, která probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL na území České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen Čerpací stanice). Spotřebitelská soutěž je rozdělena na čtyři části: na tzv. Hlavní hru, Druhou šanci a 2x Slosování, ve kterém se soutěží o palivo na 5 let a 9x skútr Lambretta. V rámci této soutěže obdrží zákazník po natankování určitého množství paliva na Čerpací stanici kód na účtence. Kód zašle na určené telefonní číslo a v případě, že odhadne co nejblíže „šťastnou chvilku“, získá jednu z výher. Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen Soutěž).

 2. Pořadatel Soutěže:

  Pořadatelem Soutěže je společnost MOL Česká republika, s. r. o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 494 50 301 (dále jen Pořadatel).

 3. Administrátor Soutěže:

  Administrátorem Soutěže je Agentura GATE, s. r. o., se sídlem V Třešňovce 227/12, 190 00 Praha 9, IČO: 289 27 273 (dále jen Administrátor).

 4. Doba konání Soutěže:

  Soutěž probíhá od 01. 7. 2020 od 00:00:00 h do 4. 10. 2020 do 23:59:59 h včetně (dále jen Doba trvání Soutěže).

 5. Podmínky účasti v Soutěži:

  Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Soutěže a poskytne Pořadateli své níže uvedené osobní údaje v případě, že je jejich poskytnutí nezbytné pro realizaci Soutěže, za účelem kontaktování výherce nebo doručení výhry (dále jen Soutěžící).

  Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) a v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, jakož i osoby blízké výše uvedeným osobám ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže patří: Pořadatel, Administrátor a provozovatelé Čerpacích stanic.

 6. Účast ve hře Hlavní hra:

  Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že si v Době trvání Soutěže zakoupí jakékoli palivo (Evo diesel, Evo diesel plus, Evo 95, Evo 100 plus, LPG a CNG; dále jen Palivo) v množství min. 25 litrů na Čerpací stanici v rámci jednoho nákupu (dále jen Soutěžní nákup). Při Soutěžním nákupu obdrží Soutěžící spolu s pokladním dokladem / účtenkou (dále jen Účtenka) soutěžní kód vytištěný přímo na Účtence (dále jen Kód). Pro možnost úspěšného uplatnění výhry je nutno uchovat originál této Účtenky.

  VÝHERCEM se stane Soutěžící, jehož platný soutěžní vstup (tj. doručená SMS) bude systémem zpracován ve „šťastnou chvilku“ nebo jako první po nastalé „šťastné chvilce“. Soutěž je rozdělena na 92 soutěžních kol a v každém kole je stanovena 1 „šťastná chvilka“. Pokud nastane situace, že do soutěže bude zařazen platný soutěžní vstup ve chvíli, kdy nastalo více „šťastných chvilek“, kterým ještě nebyl přiřazen žádný výherce, bude soutěžní vstup přiřazen nejstarší takové „šťastné chvilce“.

  „Šťastná chvilka“ – jedná se o tajný předem stanovený čas v každém kole, od něhož jsou seřazovány vstupy do Soutěže a jim přiřazovány výhry.

  Upozorňujeme, že výherní vstup musí být následně doložen pokladním dokladem (účtenkou) potvrzujícím nákup minimálně 25 l paliva v době trvání Soutěže, na kterém musí být shodné údaje, jako byly použity v soutěžním vstupu. Za každou účtenku se soutěžním nákupem paliva Evo Diesel, Evo 95, LPG a CNG je možné poslat/zadat pouze jeden soutěžní vstup. Za každou účtenku se soutěžním nákupem paliva Evo Diesel Plus a Evo 100 plus je možné poslat/zadat dva soutěžní vstupy, protože při odběru těchto prémiových paliv získá zákazník 2 unikátní kódy, tj. 2 soutěžní vstupy, na 1 účtence. Jeden Soutěžící může za celou Dobu trvání Soutěže vyhrát každou z výher vícekrát.

  JAK SOUTĚŽIT:
  1. NATANKUJTE MINIMÁLNĚ 25 L PALIVA NA ČERPACÍ STANICI MOL V ČR.
  2. USCHOVEJTE SI ÚČTENKU.
  3. ODEŠLETE SMS V PŘEDEPSANÉM TVARU NA ČÍSLO +420 734 593 633.

  Předepsaný tvar SMS:
  VÁŠ KÓD
  Příklad SMS:
  sIZYI=20061

  Platné soutěžní vstupy (tj. doručené SMS) nejsou nijak potvrzovány – soutěž neodesílá potvrzovací SMS.

  Výhry v části Hlavní hra:
  92x palivová karta nabitá na 5 000 Kč – tj. každý den 1×
  92x palivová karta nabitá na 2 000 Kč – tj. každý den 1×
  920x poukaz na prémiový mycí program – tj. každý den 10×

  V každém soutěžním kole jsou následující výhry
  1. místo – palivová karta nabitá na 5 000 Kč
  2. místo – palivová karta nabitá na 2 000 Kč
  3. – 12. místo – poukaz na prémiový mycí program
 7. Účast ve hře Hlavní hra:

  Pro oznámení o umístění na výherní pozici formou SMS zprávy (dále jen Výherní SMS) bude použito telefonní číslo, se kterým se Soutěžící zapojil do soutěže pomocí SMS zprávy. Toto oznámení bude odesláno vždy 2. den po skončení soutěžního kola.

  Výherní SMS budou odesílány v následujících dnech:
  3. 7. 202016 . 7. 202029. 7. 202011. 8. 202024. 8. 20206. 9. 202019. 9. 20202. 10. 2020
  4. 7. 202017. 7. 202030. 7. 202012. 8. 202025. 8. 20207. 9. 202020. 9. 20203. 10. 2020
  5. 7. 202018. 7. 202031. 7. 202013. 8. 202026. 8. 20208. 9. 202021. 9. 20204. 10. 2020
  6. 7. 202019. 7. 20201. 8. 202014. 8. 202027. 8. 20209. 9. 202022. 9. 20205. 10. 2020
  7. 7. 202020. 7. 20202. 8. 202015. 8. 202028. 8. 202010. 9. 202023. 9. 20206. 10. 2020
  8. 7. 202021. 7. 20203. 8. 202016. 8. 202029. 8. 202011. 9. 202024. 9. 2020
  9. 7. 202022. 7. 20204. 8. 202017. 8. 202030. 8. 202012. 9. 202025. 9. 2020
  10. 7. 202023. 7. 20205. 8. 202018. 8. 202031. 8. 202013. 9. 202026. 9. 2020
  11. 7. 202024. 7. 20206. 8. 202019. 8. 20201. 9. 202014. 9. 202027. 9. 2020
  12. 7. 202025. 7. 20207. 8. 202020. 8. 20202. 9. 202015. 9. 202028. 9. 2020
  13. 7. 202026. 7. 20208. 8. 202021. 8. 20203. 9. 202016. 9. 202029. 9. 2020
  14. 7. 202027. 7. 20209. 8. 202022. 8. 20204. 9. 202017. 9. 202030. 9. 2020
  15. 7. 202028. 7. 202010. 8. 202023. 8. 20205. 9. 202018. 9. 20201. 10. 2020

  Výherní SMS bude obsahovat informace o konkrétní výhře a informace o kódu, který byl použit ve výherním soutěžním vstupu. Dále bude ve Výherní SMS Soutěžící informován, že bude kontaktován pracovníkem infolinky maximálně do 3 pracovních dní za účelem kontroly souvisejícího pokladního dokladu (Účtenky).

  Pracovník infolinky vykoná 3 pokusy ve 3 pracovních dnech a 3 různých časech tak, aby maximalizoval pravděpodobnost úspěšného kontaktu se Soutěžícím pro ověření soutěžního vstupu.

  Pokud se pracovníkovi infolinky podaří daného Soutěžícího kontaktovat, ověří údaje na pokladním dokladu (Účtence) a vyzve výherce k zaslání skenu (příp. fotografie) pokladního dokladu (Účtenky) na sdělenou e-mailovou adresu spolu s kontaktními údaji.

  Soutěžící je následně povinen zaslat požadované ve lhůtě 5 kalendářních dnů od telefonátu s pracovníkem infolinky.

  Výhra Soutěžícímu náleží, tj. Soutěžící se stává výhercem, až na základě rozhodnutí Pořadatele, a to po kompletní kontrole údajů, dodržení pravidel Soutěže a ověření pokladního dokladu (Účtenky), který byl použit v soutěžním vstupu.

  Po kontrole pokladního dokladu Pořadatelem, která proběhne maximálně do 5 kalendářních dnů od zaslání jeho skenu (příp. fotografie) na sdělenou e-mailovou adresu, bude Soutěžící kontaktován pracovníkem infolinky, a to za účelem sdělení, že se stal výhercem a jaká výhra mu náleží, a dále za účelem dohodnutí předání, případně zaslání uvedené výhry.

  Pracovník infolinky vykoná 3 pokusy v různých časech v pracovní době, a to ve 3 po sobě jdoucích pracovních dnech. Pokud se ani tak nepodaří výherce kontaktovat, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

  V případě, že budou během kontroly výherního soutěžního vstupu a k němu zaslaného pokladního dokladu zjištěny nesrovnalosti, nárok na výhru zaniká, přičemž Soutěžící bude o této skutečnosti informován pomocí SMS zprávy.

 8. Účast ve hře pro držitele MOL zákaznické karty:

  Soutěžící, který je zároveň držitelem MOL zákaznické karty (dále jen Držitel), který natankuje více než 25 l Paliva má možnost účastnit se on-line hry, v níž může vyhrát týdně jednu ze 30 cen. Na pokladním dokladu (Účtence) je uveden soutěžní kód, tj. tentýž kód, který se používá pro soutěžní vstup do Hlavní hry. Kód slouží pro vstup do on-line hry (dále jen On-line hra). Pro vstup do On-line hry je nutné mít zákaznickou kartu a použít číslo zákaznické karty spolu s kódem z účtenky.

  Hra je rozdělena na 14 soutěžních týdnů, a to následovně:

  SOUTĚŽNÍ KOLA
  1. soutěžní kolo trvá od 01.07. 2020 od 00:00:00 h do 05.07. 2020 do 23:59:59 h
  2. soutěžní kolo trvá od 06.07. 2020 od 00:00:00 h do 12.07. 2020 do 23:59:59 h
  3. soutěžní kolo trvá od 13.07. 2020 od 00:00:00 h do 19.07. 2020 do 23:59:59 h
  4. soutěžní kolo trvá od 20.07. 2020 od 00:00:00 h do 26.07. 2020 do 23:59:59 h
  5. soutěžní kolo trvá od 27.07. 2020 od 00:00:00 h do 02.08. 2020 do 23:59:59 h
  6. soutěžní kolo trvá od 03.08. 2020 od 00:00:00 h do 09.08. 2020 do 23:59:59 h
  7. soutěžní kolo trvá od 10.08. 2020 od 00:00:00 h do 16.08. 2020 do 23:59:59 h
  8. soutěžní kolo trvá od 17.08. 2020 od 00:00:00 h do 23.08. 2020 do 23:59:59 h
  9. soutěžní kolo trvá od 24.08. 2020 od 00:00:00 h do 30.08. 2020 do 23:59:59 h
  10. soutěžní kolo trvá od 31.08. 2020 od 00:00:00 h do 06.09. 2020 do 23:59:59 h
  11. soutěžní kolo trvá od 07.09. 2020 od 00:00:00 h do 13.09. 2020 do 23:59:59 h
  12. soutěžní kolo trvá od 14.09. 2020 od 00:00:00 h do 20.09. 2020 do 23:59:59 h
  13. soutěžní kolo trvá od 21.09. 2020 od 00:00:00 h do 27.09. 2020 do 23:59:59 h
  14. soutěžní kolo trvá od 28.09. 2020 od 00:00:00 h do 04.10. 2020 do 23:59:59 h

  Držitel se zapojí do On-line hry tak, že v Době trvání Soutěže provede registraci na webových stránkách www.jezdinamol.cz. Při registraci Soutěžící vyplní:

  a) unikátní kód z Účtenky;

  b) e-mailovou adresu – na tuto e-mailovou adresu bude následně případně zaslána informace o výhře a způsobu jejího předání;

  c) číslo MOL zákaznické karty Držitele.


  Před registrací do On-line hry má Soutěžící možnost vyzkoušet si ji nanečisto, a to na uvedených webových stránkách kliknutím na příslušné pole vedle registračního formuláře.

  Po registraci a vstupu do On-line hry „naostro“ získá Držitel omezený čas na samotnou On-line hru, a to 120 sekund. Principem hry je vyměňovat dvojice hracích kamenů tak, aby vznikla horizontálně či vertikálně řada alespoň tří hracích kamenů stejného druhu. Za tyto řady stejných hracích kamenů získá Soutěžící body, přičemž jednotlivé druhy hracích kamenů mají různou hodnotu (čím hodnotnější je zboží znázorňované hracím kamenem, tím vyšší má daný hrací kámen hodnotu v rámci On-line hry). Po uplynutí stanoveného časového limitu je na základě bodů získaných Držitelem během On-line hry stanoveno průběžné pořadí, které se nachází na levé straně od hracího pole.

  Identifikace Držitele v pořadí je sestavena z části zadané e-mailové adresy ve formátu podle níže uvedeného příkladu:

  Příklad:

  Zadaná e-mailová adresa – jan.novak@molcesko.cz

  Identifikace Soutěžícího – jan..............@mol.cz


  Po uplynutí doby určené pro aktuální soutěžní kolo bude stanoveno finální pořadí a Držitelé na 1.-30. místě budou kontaktováni pracovníkem infolinky na uvedenou e-mailovou adresu a vyzváni k zaslání skenu (příp. fotografie) souvisejícího pokladního dokladu na sdělenou e-mailovou adresu info@jezdinamol.cz spolu s kontaktními údaji.

  Držitel je následně povinen zaslat požadované ve lhůtě 5 kalendářních dnů od vyzvání s pracovníkem infolinky.

  Výhra Držiteli náleží, tj. Držitel se stává výhercem, až na základě rozhodnutí Pořadatele, a to po kompletní kontrole údajů, dodržení pravidel Soutěže a ověření pokladního dokladu (Účtenky), který byl použit v soutěžním vstupu.

  Po kontrole pokladního dokladu (Účtenky) Pořadatelem, která proběhne maximálně do 5 kalendářních dnů od zaslání jeho skenu (příp. fotografie) na sdělenou e-mailovou adresu, bude Držitel kontaktován pracovníkem infolinky, a to za účelem sdělení, že se Držitel stal výhercem a jaká výhra mu náleží, a dále za účelem dohodnutí předání, případně zaslání uvedené výhry.

  Důležitá upozornění:
  Každý kód z Účtenky lze použít do On-line hry jen 1× za celou Dobu trvání Soutěže (1 kód = 1 On-line hra). Na jednu e-mailovou adresu lze týdně zaregistrovat maximálně tři kódy.


  Výhry v On-line hře:
  42x palivová karta nabitá na 1 000 Kč – každý týden 3×
  378x poukaz na prémiový mycí program – každý týden 27×

  V každém soutěžním kole budou následující výhry:
  1. – 3. místo – palivová karta nabitá na 1 000 Kč
  4. – 30. místo – poukaz na prémiový mycí program

 9. Účast ve Slosování o 9x motocykl Lambretta:

  Výherce motocyklů Lambretta určí náhodný výběr ze všech došlých SMS v Hlavní soutěži v daném soutěžním měsíci. Losování proběhne 3. 8. 2020, 4. 9. 2020 a 5. 10. 2020. Tentýž den bude na stránkách www.jezdinamol.cz uveřejněn vylosovaný Soutěžící. Výhra Soutěžícímu náleží, tj. Soutěžící se stává výhercem, až na základě rozhodnutí Pořadatele, a to po kompletní kontrole údajů, dodržení pravidel Soutěže a předložení originálu pokladního dokladu (Účtenky), který byl použit v soutěžním vstupu.

  Součástí Slosování bude losování dvou náhradníků, a to pro případ, že první vylosovaný výherce nedoloží výše uvedené nebo pokladní doklad (Účtenka) nebude na základě kontroly Pořadatelem odpovídat údajům použitým v soutěžním vstupu, případně nebude dodrženo některé z dalších pravidel Soutěže.

  Výherce se převzetím výhry zavazuje, že uvedený motocykl bude on osobně nebo jeho osoba blízká užívat min. 2 roky ode dne jeho převzetí a tento motocykl po tuto dobu neprodá ani nesmění za jiné zboží.

 10. Účast ve Slosování o palivo na 5 let:

  Výherce paliva na 5 let určí náhodný výběr ze všech došlých SMS v Hlavní soutěži. Losování proběhne 5. 10. 2020 a tentýž den bude na stránkách www.jezdinamol.cz uveřejněn vylosovaný Soutěžící. Výhra Soutěžícímu náleží, tj. Soutěžící se stává výhercem, až na základě rozhodnutí Pořadatele, a to po kompletní kontrole údajů, dodržení pravidel Soutěže a předložení originálu pokladního dokladu (Účtenky), který byl použit v soutěžním vstupu.

  Součástí Slosování bude losování dvou náhradníků, a to pro případ, že první vylosovaný výherce nedoloží výše uvedené nebo pokladní doklad (Účtenka) nebude na základě kontroly Pořadatelem odpovídat údajům použitým v soutěžním vstupu, případně nebude dodrženo některé z dalších pravidel Soutěže.

  Palivo na 5 let znamená Palivo v hodnotě 150 000 Kč celkem. Výherci bude každý rok zasílána palivová karta s přednabitou částkou, a to v roce 2020 palivová karta nabitá na 7 500 Kč, v roce 2021 až 2024 palivová karta nabitá na 30.000 Kč a v roce 2025 palivová karta nabitá na 22 500 Kč.

 11. Informace o zpracování osobních údajů v rámci Soutěže:
  • Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?
  Zpracování osobních údajů požadovaných v rámci Soutěže je nezbytné pro realizaci Soutěže. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a zákazníkem je založen účastí zákazníka v Soutěži. Tento vztah vzniká odesláním soutěžní SMS (vstupu) do Soutěže (v rámci Hlavní hry) nebo vyplněním registračních údajů pro účely On-line hry na www.jezdinamol.cz (v rámci Druhé šance / On-line hry). V rámci Soutěže mohou být ze strany zákazníka poskytnuty Pořadateli další osobní údaje potřebné k předání/zaslání výhry, případně k převedení vlastnictví k výhře. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, zákazník se nestane Soutěžícím a nebude se moci účastnit Soutěže a vyhrát a obdržet kteroukoli z výher v Soutěži. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel Soutěže, zejména kontaktovat výherce a doručit mu výhru.
  • Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
  V souvislosti s účastí zákazníka v Soutěži a za účelem možnosti kontaktovat Soutěžící ve věci výhry a možnosti jim doručit výhry, případně na ně převést vlastnictví k výhře, zpracováváme osobní údaje poskytnuté zákazníkem Pořadateli v rámci Soutěže.
  • Od koho dostáváme osobní údaje?
  Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Soutěžících.
  • Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?
  Osobní údaje Soutěžících uchováváme po dobu jejich účasti v Soutěži (včetně doby potřebné pro doručení výhry, případně k převedení vlastnictví k výhře) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z účasti Soutěžících v Soutěži.
  • Jaká jsou práva Soutěžících při zpracování jejich osobních údajů?
  Jako Soutěžící máte:
  1. právo se obrátit na Pořadatele a požadovat přístup k Vašim osobním údajům a informacím o jejich zpracování a právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má Pořadatel o Vás k dispozici;
  2. právo na opravu Vašich nepřesných či neúplných údajů;
  3. právo na výmaz Vašich osobních údajů např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu;
  4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  Uvedená práva mohou být uplatněna na kontaktní e-mailové adrese info@molcesko.cz nebo poštou na adrese sídla Pořadatele. S případnou stížností se lze obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 800, který působí jako dozorový orgán na území České republiky
  • Správce, nebo zpracovatel?

  Pořadatel je správcem osobních údajů.

  Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání na kontaktní e-mailovou adresu info@molcesko.cz nebo poštou na adresu sídla Pořadatele.
  • S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

  Všechny osobní údaje zpracovává Pořadatel jakožto správce.

  Tyto osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů.

  Omezeně budeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti v rámci realizace Soutěže, zejména se jedná o kontaktování Soutěžících ve věci výher a odesílání výher výhercům. Zpracování těchto osobních údajů mohou pro Pořadatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
  • Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
  Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.
 12. Kontaktní informace:
  Telefonická infolinka k Soutěži na území České republiky je v provozu v pracovní dny od 09:00 do 17:00 na tel. +420 840 110 030. E-mailová adresa pro dotazy k Soutěži: info@molcesko.cz.
 13. Další podmínky vztahující se na všechny části Soutěže:

  Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo jakékoli výhry v Soutěži peněžní či jakékoli jiné plnění. Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Záruky na zboží získané v rámci Soutěže se řídí podmínkami jeho dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

  Jakákoli výhra v Soutěži není právě vymahatelná. Výše jednotlivých výher v Soutěži nepodléhá dani z příjmu. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají Pořadateli.

  Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Soutěžící ani za poškození a škody na počítačovém vybavení Soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v Soutěži či se stahováním materiálů v rámci této Soutěže Pořadatel neodpovídá

  O jakýchkoli námitkách v rámci Soutěže (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání a tím způsobem, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo Pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, kdy z jakýchkoli důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné, nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže, a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

  Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry v Soutěži k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli níž nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další, tedy náhradní, výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

  Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají písemně na adresu sídla Pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

  Úplné znění pravidel je k dispozici na Čerpacích stanicích a na webových stránkách Soutěže www.jezdinamol.cz. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher ze Soutěže. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

  Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020.

  Seznam čerpacích stanic si můžete stáhnout zde.

  Úplná pravidla soutěže si můžete stáhnout zde.